Tạo dữ liệu “sống, sạch, đủ, chính xác”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công

29-12-2022 10:14
Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, Trung tâm Hành chính công đã và đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tạo dữ liệu “sống, sạch, đủ, chính xác”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, như số hoá điện tử dữ liệu hồ sơ TTHC. Đến nay, 100% TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố, 70% TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được đưa lên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bảo đảm giải quyết TTHC được thực hiện công khai, minh bạch trên môi trường mạng.

Từ ngày 1/7/2022, Trung tâm Hành chính công thành phố đã số hóa đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ (Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030). Theo đó, trong 25 dịch vụ công thiết yếu có 4 TTHC thuộc thẩm quyền của thành phố, gồm: 1 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai (đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận); 3 TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp.

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) của BTV Tỉnh ủy "Về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", mục tiêu phấn đấu hết năm 2023 hoàn thành 100% số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công ở cả 3 cấp; từ năm 2024, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC ở cả 3 cấp được số hóa, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Từ ngày 1/8/2022, Trung tâm Hành chính công thành phố đã hoàn thành kết nối dữ liệu dân cư và hệ thống một cửa điện tử, đảm bảo 100% xác thực định danh điện tử. Từ tháng 10/2022, Trung tâm thực hiện giải quyết TTHC quy trình "5 bước trên môi trường điện tử" (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu - ký số, trả kết quả), trong đó trọng tâm là số hóa toàn bộ hồ sơ giải quyết TTHC gắn với thực hiện chữ ký số điện tử trong toàn bộ quy trình; xây dựng và đưa nền tảng số hóa và bóc tách dữ liệu hồ sơ TTHC. Đến ngày 14/12/2022 có 36.842 hồ sơ TTHC được số hoá đầu vào, đạt 68,6%; 9.225 hồ sơ được số hoá kết quả giải quyết, đạt 17,1%.

Trong năm, Trung tâm Hành chính công thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC cho lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của các phòng, ban và các xã, phường. Tại Trung tâm bố trí 2 quầy thực hiện hướng dẫn, giúp công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

“Thời gian tới Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường mạng, hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC; tăng cường phối hợp Đoàn Thanh niên thành phố, các tổ công nghệ số cộng đồng trong hoạt động hỗ trợ tổ chức, công dân giao dịch, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, các dịch vụ công thiết yếu; tập huấn, hướng dẫn triển khai số hóa hồ sơ, chữ ký số trong giải quyết TTHC cho cán bộ, chuyên viên của các phòng, ban, các xã, phường” - Bà Nguyễn Bảo Phương, Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long, cho biết.

Với việc đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đã làm thay đổi căn bản cách thức giải quyết cũng như theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết TTHC của thành phố; góp phần cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tăng năng suất lao động, giảm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC.Các tin đã đưa

Thăm dò ý kiến

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 238001
Số lượt truy cập: 7657