CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HẠ LONG

 

Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long là đơn vị hành chính trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, được thành lập theo quyết định số 1650/QĐ-UBND  ngày 28/06/2013.

I/CHỨC NĂNG:

1. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự  và một số mặt công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

3. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trung tâm đặt tại Thành phố Hạ Long.
 

II/NHIỆM VỤ:

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hạ Long (theo Quyết định của UBND Tỉnh):

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban, liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Văn phòng HĐND và UBND Thành phố trình UBND Thành phố Hạ Long xem xét, quyết định.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

7. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

10. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND Thành phố Hạ Long giao.Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ của bạn?

Liên kết website

Thư viện ảnh

Thống kê online

Số trang được xem: 142631
Số lượt truy cập: 5034