Thủ Tục Hành Chính Công

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thời gian giải quyết Lệ phí
1 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Lĩnh vực Nội vụ không
2 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Lĩnh vực Nội vụ không
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Lĩnh vực Nội vụ không
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Nội vụ không
5 Thành lập Hội Lĩnh vực Nội vụ không
6 Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Lĩnh vực Nội vụ không
7 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Lĩnh vực Nội vụ không
8 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Lĩnh vực Y tế 15 ngày không
9 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động của điểm, trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Lĩnh vực Y tế 15 ngày không
10 Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Lĩnh vực Y tế 15 ngày không
11 Thủ tục Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế Lĩnh vực Y tế 10 ngày 700.000 đ
12 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực văn hóa thông tin 10 ngày không
13 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực văn hóa thông tin 10 ngày không
14 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực văn hóa thông tin 10 ngày không
15 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Lĩnh vực Lao động TB XH 7,5 ngày không
16 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Lĩnh vực Lao động TB XH 3,5 ngày không
17 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Lao động TB XH 3 ngày không
18 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực Lao động TB XH Trong ngày làm việc không
19 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lĩnh vực Lao động TB XH 5 ngày không
20 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực Lao động TB XH 11 ngày không
21 Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lĩnh vực Lao động TB XH 5 ngày không
22 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động TB XH không
23 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lĩnh vực Lao động TB XH 2 ngày không
24 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động TB XH 3 ngày không
25 Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - TB&XH cấp Lĩnh vực Lao động TB XH 15 ngày không
26 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – TB&XH Lĩnh vực Lao động TB XH 15 ngày không
27 Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - TB&XH. Lĩnh vực Lao động TB XH 15 ngày không
28 Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - TB&XH Lĩnh vực Lao động TB XH 5 ngày không
29 Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TB&XH Lĩnh vực Lao động TB XH 5 ngày không
30 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lĩnh vực Lao động TB XH không