Thủ Tục Hành Chính Công

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thời gian giải quyết Lệ phí
1 Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp đối với tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp: Lao động, thương binh và xã hội 11 ngày không
2 Thủ tục đăng ký nội quy lao động đối với tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. Lao động, thương binh và xã hội 7 ngày không
3 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động, thương binh và xã hội 3 ngày không
4 Mua hóa đơn lẻ Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
5 Mua quyển hóa đơn Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
6 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
7 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
8 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
9 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
10 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
12 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
14 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
15 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
16 Đăng ký khi hợp tác xã tách Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
17 Đăng ký khi hợp tác xã chia Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
20 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày không
21 Đăng ký thành lập hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 2 ngày 120.000 đ
22 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Công thương 23 ngày không
23 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Công thương 23 ngày không
24 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương 7 ngày 1.200.000 đ
25 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương 7 ngày 1.200.000 đ
26 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương 30 ngày 1.200.000 đ
27 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương 30 ngày không
28 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: Công thương 15 ngày 1.200.000 đ
29 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương 15 ngày 1.200.000 đ
30 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương 15 ngày 1.200.000 đ