1. Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương

Chức vụ :  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0988 307 888

Email: Nguyenbaophuong@quangninh.gov.vn

2. Đồng chí Phạm Hải Đăng

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0983015896

Email: phamhaidang@quangninh.gov.vn

3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0913578538

Email: nguyenanhtuan@quangninh.gov.vn

4. Đồng chí Nguyễn Việt Thành

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0987787698

Email: nguyenvietthanh@quangninh.gov.vn