1. Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương

Chức vụ : Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0988 307 888

Gmail: Nguyenbaophuong@quangninh.gov.vn

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Trọng

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0983368288

Gmail: Nguyenvantrong@quangninh.gov.vn

3. Đồng chí Phan Tiến Cường

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0919920918 

Gmail: phantiencuong@quangninh.gov.vn

4. Đồng chí Phạm Hải Đăng

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0983015896

Gmail: phamhaidang@quangninh.gov.vn