1. Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương

Chức vụ :  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0988 307 888

Email: Nguyenbaophuong@quangninh.gov.vn

2. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0913578538

Email: nguyenanhtuan@quangninh.gov.vn

3. Đồng chí Bùi Thị Tú Anh

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0915093163

Email: buithituanh@quangninh.gov.vn

4. Đồng chí Lưu Văn Vinh

Chức vụ: Phó  Giám đốc Trung Tâm hành chính công Thành phố

Điện thoại: 0978088688

Email: luuvanvinh@quangninh.gov.vn