Thủ Tục Hành Chính Công

Phòng Giáo dục Đào tạo

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thời gian giải quyết Lệ phí