Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Xây dựng
Thời gian giải quyết: 13 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

1.Trình tự thực hiện:

* Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đề nghị thẩm định trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công Thành phố.

* Giải quyết TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ.

- Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời hạn giải quyết:

- Đối với thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở: 13 ngày làm việc;

- Đối với dự toán: 10 ngày làm việc.

4. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp: Các phòng ban liên quan thuộc UBND cấp huyện.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm định.

7.  Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có

9. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND Tỉnh về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan