Thủ Tục Hành Chính Công

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thời gian giải quyết Lệ phí
271 Thủ tục hội tự giải thể Nội Vụ 30 ngày 0 đ
272 Thủ tục đổi tên hội Nội Vụ 30 ngày 0 đ
273 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Nội Vụ 30 ngày 0 đ
274 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nội Vụ 30 ngày 0 đ
275 Thủ tục Thành lập Hội Nội Vụ 30 ngày 0 đ
276 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Nội Vụ 30 ngày 0 đ
277 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội Vụ 10 ngày 0 đ
278 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội Vụ 10 ngày 0 đ
279 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội Vụ 10 ngày 0 đ
280 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội Vụ 10 ngày 0 đ
281 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Nội Vụ 10 ngày 0 đ
282 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Nội Vụ 10 ngày 0 đ
283 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội Vụ 10 ngày 0 đ
284 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Xây dựng 8 ngày không
285 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng 8-10 ngày 60.000 đ
286 Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư Xây dựng 10 ngày không
287 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch theo phân cấp Xây dựng 20 ngày không
288 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến theo phân cấp Xây dựng 20 ngày không
289 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình theo phân cấp (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) Xây dựng 20 ngày không
290 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng) Xây dựng 20 ngày không
291 Thủ tục Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp (Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng) Xây dựng 15 ngày không
292 Thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng 15 ngày 2.000.000 đ
293 Thủ tục Thỏa thuận/ Chấp thuận địa điểm xây dựng theo phân cấp Xây dựng 15 ngày không
294 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội Vụ 10 ngay 0 đ
295 Thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên và môi trường 10 ngày không
296 Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên và môi trường 10 ngày không
297 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên và môi trường 10 ngày không
298 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ. Công thương 10 ngày 30.000 đ
299 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Công thương 7 ngày 1.200.000 đ
300 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Công thương 7 ngày 1.200.000 đ