Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Công thương
Thời gian giải quyết: 7 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

-  Thương nhân và cư dân biên giới Trung Quốc có nhu cầu kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới phải gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến UBND cấp huyện.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận thương nhân kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới hoặc không xác nhận và nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị thương nhân hoặc cư dân biên giới bổ sung

- Trong trường hợp cần thêm thời gian để xin ý kiến phối hợp với các cơ quan có liên quan của Việt Nam và Trung Quốc, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản cho thương nhân hoặc cư dân biên giới biết

2.Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ, nhận kết quả tại trung tâm Hành chính công

- Qua đường bưu điện.

- Trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện thực hiện).

- Nộp trực tiếp.

- Thành phần

- Đơn đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới theo mẫu;

Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) các giấy tờ:

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận với Đơn vị (Ban, Cơ quan) quản lý chợ về việc thuê quầy hàng hoặc sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng tại chợ (nếu có);

- Giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh còn giá trị của cư dân biên giới hoặc đại diện theo pháp luật của thương nhân (hộ chiếu hoặc giấy thông hành biên giới hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh khác)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thương nhân.

- Ảnh của cư dân biên giới hoặc đại diện theo pháp luật của thương nhân: 02 (hai) ảnh cỡ 4x6.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

5. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân Trung Quốc

- Cư dân biên giới Trung Quốc

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan được ủy quyền:

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BCT.

9. Phí, lệ phí (nếu có): Không có

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đăng ký kinh doanh theo thông tư số 17/2017/TT-BCT

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Khoản 2 Điều 4 Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 12/9/2016;

- Thông tư số 17/2017/TT-BCT ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thươg mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan