Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Lĩnh vực Nội vụ
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

                              

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan