Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Lĩnh vực Nội vụ
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

                                

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan