Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Lĩnh vực Nội vụ
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện hoặc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

+ Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

Đối với các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm pháp luật), UBND huyện thông báo bằng văn bản đến các đơn vị trình khen biết.

- Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện, công chức thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện hoặc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng;

+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng đơn vị;

+ Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02 (đối với cá nhân) phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ Vv công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan