Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Cung cấp thông tin quy hoạch

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực:
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đ nghị cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân;

+ Văn bản đồng ý chủ trương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch của cấp có thẩm quyền (nếu có);

+ Sơ đ vị trí lập trên bản đ 1/2000-1/5000, có xác định sơ bộ về vị trí, ranh giới nghiên cứu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                  

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan