Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Công thương
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: 1.100.000 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

1.1.Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung.

1.2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

1.3.Thành phần bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,

- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

1.4.Số lượng hồ sơ:       01 bộ hồ sơ.

1.5.Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.6.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật

1.7.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế

1.8.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

1.9.Phí, Lệ phí (nếu có): 1.100.000 đồng/lần thẩm định/ hồ sơ.

1.10.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP

1.11.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

1.12.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

Biểu Mẫu
C_ng_th__ng_01_.docx
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan