Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Giải thể trường trung học cơ sở

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 18 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện;

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.

(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:

- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thẩm định, lập báo cáo, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt.

- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường trung học cơ sở công lập);

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường trung học cơ sở tư thục).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Các Phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định giải thể trường trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thông báo kết quả thẩm định nếu chưa đạt.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan