Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Giao thông vận tải
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: 40.000 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có);

- Trường hợp do thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nêu trên;

- Đối với bến thủy nội địa do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực của bến, hồ sơ gồm:

            + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT.

          + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt; hồ sơ hoàn công;

          + Biên bản nghiệm thu công trình;

          + Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến lập;

          + Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến);

          + Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công tŕnh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Đối với bến thủy nội địa được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ thì chủ bến phải kèm theo đơn đề nghị bản vẽ mặt bằng công trình bến, sơ đồ vùng nước, vùng đất của bến.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị (Phòng Kinh tế hạ tầng).

- Cơ quan phối hợp: Không.

 *Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

*  Phí, lệ phí: 40.000 đồng/Giấy chứng nhận           

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 11 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT.

* Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 21/9/1999 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp mở bến khách ngang sông;

- Quyết định số 2271/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2006 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền mở bến khách ngang sông.

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan