Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Giao thông vận tải
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bộ phận một cửa/ Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp không chấp thuận hoặc không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức tại Bộ phận một cửa/ Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a1. Trường hợp chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác:

- Đơn đ nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính), theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT;

- Quy hoạch các điểm đấu nối đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (bản sao có chứng thực) sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở GTVT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tính phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh;

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;

- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).

a2. Trường hợp gia hạn:

- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối của chủ công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ghi chú: Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.

a3. Trường hợp cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính của Chủ đầu tư) theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT;

- Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của UBND cấp huyện (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

- Các tài liệu có liên quan được qui định tại văn bản chấp thuận hoặc thỏa thuận.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với mỗi thủ tục a1 hoặc a2 hoặc a3.

* Thời gian giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ đối với mỗi thủ tục chấp thuận hoặc gia hạn hoặc cấp phép.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

       - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

       - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng.

       - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

       * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

       * Lệ phí: Không thu lệ phí

       * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

       - Đơn đ nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT);

       - Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối của chủ công trình (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT);

       - Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Nút giao nằm trong Quy hoạch điểm đấu nối vào Đường địa phương (UBND cấp huyện  phê duyệt đối với đường địa phương quản lý theo phân cấp) hoặc được UBND tỉnh chấp thuận đối với trường hợp đường tỉnh chưa có Quy hoạch điểm đấu nối được phê duyệt;

- Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao được UBND huyện giao nhiệm vụ bằng văn bản (nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của cơ quan có thẩm quyền chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao);

- Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông của nút giao do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.

       * Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 12 kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 642/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường  tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan