Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Giao thông vận tải
Thời gian giải quyết: 7 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bộ phận một cửa/ Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp không chấp thuận hoặc không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức tại Bộ phận một cửa/ Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a1. Trường hợp chấp thuận:

- Đơn đ nghị xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 01 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT.

- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có công chứng).

Ghi chú: Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu có giá trị trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành; nếu quá 18 tháng, phải gia hạn.

a2. Trường hợp gia hạn:

- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (hoặc biển quảng cáo) của chủ công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 02 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT.

Ghi chú: Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.

a3. Trường hợp cấp phép thi công XD công trình thiết yếu:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 04 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT;

- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

- Các tài liệu có liên quan được qui định tại văn bản chấp thuận hoặc thỏa thuận.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với mỗi thủ tục a1 hoặc a2 hoặc a3.

* Thời gian giải quyết: Trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ đối với mỗi thủ tục chấp thuận hoặc cấp phép trường hợp gia hạn chỉ thực hiện trong 2 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

       - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng.

       - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

       * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

       * Lệ phí: Không thu lệ phí

       * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

       - Đơn đề nghị đề nghị chấp thuận xây dựng công công trình (Phụ lục 01 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT)

       - Đơn đề nghị đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (Phụ lục 04 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT)

       - Đơn đề nghị xin gia hạn  giấy phép thi công (Phụ lục 02 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

       - Áp dụng cho các trường hợp (là công trình thiết yếu), bao gồm:

       + Công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng;

       + Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như: viễn thông; điện lực; đường ống cấp nước, thoát nước, xăng, dầu, khí, năng lượng, hóa chất.

       + Chủ công trình công trình thiết yếu được chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công, phải di chuyển kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền mà không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển; chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng công trình thiết yếu chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc xây dựng, di chuyển công trình thiết yếu.

       + Chủ công trình thiết yếu phải di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

       + Công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  khi thi công xong phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu hạng mục công trình đường bộ và lưu trữ hồ sơ hoàn công công trình như công trình đường bộ tại cơ quan quản lý đường bộ.

 

       * Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 12 kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 642/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường  tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan