Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Giao thông vận tải
Thời gian giải quyết: 7 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bộ phận một cửa/ Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp không chấp thuận hoặc không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức tại Bộ phận một cửa/ Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a1. Trường hợp cấp mới:

+ Đơn đề nghị đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 04 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT;

+ Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) được duyệt (bản chính);

a2. Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo đường bộ đang khai thác do UBND huyện làm chủ đầu tư, không phải đề nghị cấp giấy phép thi công; nhưng trước khi thi công, Ban QLDA gửi đến cơ quan quản lý đường bộ hồ sơ sau:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (bản chính);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (trong đó có phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông) (bản chính);

Sau khi nhận được hồ sơ trên, cơ quan quản lý đường bộ xem xét, thỏa thuận bằng văn bản về: Thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công.

a3. Trường hợp cấp gia hạn:

+ Đơn đề nghị xin gia hạn  giấy phép thi công (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 02 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT;

+ Giấy phép thi công đã hết thời hạn.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với mỗi thủ tục a1 hoặc a2 hoặc a3.

* Thời gian giải quyết: Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ đối với cấp phép trường hợp gia hạn cấp phép thực hiện trong 02 ngày.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

       - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

       - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị  hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng.

       - Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

       * Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

       * Lệ phí: Không thu lệ phí

       * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

       - Đơn đề nghị đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (Phụ lục 04 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT)

       - Đơn đề nghị xin gia hạn  giấy phép thi công (Phụ lục 02 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

       * Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 12 kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 642/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường  tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan