Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Tư pháp
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

*Trình tự thực hiện

- Người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính/bộ phận tiếp nhận hoặc qua hệ thống bưu chính

*Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

*Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì thời han không qua 15 ngày.

*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

*Lệ phí: Không

*Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

*Yêu cầu, Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường

*Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật TNBTCNN;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

 

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan