Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Tư pháp
Thời gian giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ
Lệ phí: 2.000 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho người thực hiện chứng thực.

- Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình.

- Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

+ Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.

- Người yêu cầu nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Bản chính hợp đồng, giao dịch làm cơ sở để chứng thực bản sao và xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng đ người thực hiện chứng thực kiểm tra.

Thời gian giải quyết: ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc trong ngày làm vệc tiếp theo nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15h. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Không.

 Kết quả thực hiện TTHC: Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực.

Phí/lệ phí:  2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Người yêu cầu phải là các bên tham gia hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

-  Thông tư số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế đ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan