Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Lệ phí: 0 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

            - Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.

          * Cách thức thực hiện

          Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

          * Thành phần và số lượng hồ sơ

          a) Tên thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị vận chuyển gấu (Phụ lục VI Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN);

          - Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

          - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh chủ nuôi gấu thông báo bằng văn bản với Cơ quan kiểm lâm sở tại đến làm biên bản kiểm tra xác nhận.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          *Thời hạn giải quyết

          Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết.

          *Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

          b) Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. Người có thẩm quyền được uỷ quyền: Phó Hạt trưởng.

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm cấp huyện

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          *Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          * Lệ phí: Không.       

          * Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục VI Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN).

          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển gấu.

          * Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

          * Căn cứ pháp lý của TTHC

          Điều 5, Thông tư số 25/2011/TT-BBBPTNT ngày 06/4/2011.

          Điều 10 Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan