Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 20-35 ngày
Lệ phí: 0 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

*Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.

*Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cải tạo rừng (Theo mẫu tại phụ lục 02 của Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/5/2013)

+ Biên bản kiểm tra hiện trường (Theo mẫu tại Phụ lục 03 của Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/5/2013)

+ Số lượng bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao).

*Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 20-35 ngày làm việc

*Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Một số phòng, ban chức năng thuộc UBND cấp huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT.

*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

*Lệ phí (nếu có):  Không

* Tên mẫu đơn, tờ khai: Phụ lục 2, 3 của Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định phê duyệt cải tạo rừng

+ Thời hạn có hiệu lực: không

* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

+ Quyết định số 640/QĐ-NN&PTNT-LN ngày 12/8/2013 về việc ban hành Hướng dẫn cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan