Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thu hồi rừng của tổ chức được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê rừng hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 30 ngày
Lệ phí: 0 đ
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng (phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

* Mẫu đơn, Mẫu tờ khai: Không

* Thời gian giải quyết: 

+ 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: cơ quan có chức năng cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp : Uỷ ban nhân dân cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi rừng

* Lệ phí: Không

* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số: 29/2004/QH11, ngày 03/12/2004 (Có hiệu lực ngày 01/4/2005)

+ Nghị định số: 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 cảu Chính phủ (Có hiệu lực 25/3/2006)

+ Thông tư số: 38/2007/TT-BNN, ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn (có hiệu lực ngày 30/7/2007).

+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

 

 

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan