Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Tài nguyên và môi trường
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ lấy ý kiến chưa đủ điều kiện để xác nhận thì có văn bản chỉ rõ lý do gửi chủ dự án để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 – thứ 6)

Bước 3: Trả Văn bản lấy ý kiến đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công Thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản lấy ý kiến.

- Quy mô, phương án chuyển nước.

- Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn không quá mười (10 ) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị làm việc với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND Thành phố cho ý kiến bằng văn bản về quy mô, phương án chuyển nước của chủ dự án có đề nghị.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết  định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND cấp xã.

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp xã.

d/ Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện của thủ tục hành chính: Văn bản của UBND cấp huyện tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

8. Lệ phí: Kinh phí tổ chức lấy ý kiến do chủ dự án chi trả.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

 

Biểu Mẫu
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan