Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Tài nguyên và môi trường
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ đăng ký chưa đủ điều kiện để xác nhận thì có văn bản chỉ rõ lý do gửi chủ dự án để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 – thứ 6)

Bước 3: Trả Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công Thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Hồ sơ đăng ký Kế hoạch BVMT thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện gồm:

  + Ba (03) Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

          + Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc công dân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết  định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý khu kinh tế hoặc UBND cấp xã.

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cán bộ phụ trách Môi trường, UBND cấp xã (khi được UBND cấp huyện ủy quyền).

d/ Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện của thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận và Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

           + Mẫu bìa và trang phụ bìa của Bản Kế hoạch BVMT theo mẫu tại phụ lục Phụ lục 5.4 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015;

+ Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Bản Kế hoạch BVMT theo mẫu tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về việc quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên-Môi trường về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan