Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Lĩnh vực Nội vụ
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

                                

Biểu Mẫu
TT35.M_u_B47.docx
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan