Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Lĩnh vực Nội vụ
Thời gian giải quyết: 13 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

                                  

Biểu Mẫu
TT33.M_u_B34.docx
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan