Thủ Tục Hành Chính Công

THỦ TỤC

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Lĩnh Vực: Lĩnh vực Nội vụ
Thời gian giải quyết: 01 ngày
Lệ phí: không
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

                                    

Biểu Mẫu
TT29.M_u_B30.docx
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Các Thủ tục liên quan